Legislation

Regulation № 1/07.02.2013 (promulgated in State Gazette, issue 16/19.02.2013)

(EEC) № 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring there to on agricultural products and foodstuffs.

Organic legislation of other countries

РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) 1235/2008 година. Подробни правила по отношение на режима на внос на биологични продукти от трети държави.

РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) – 1254/2008 година. Подробни правила по отношение относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.

РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) – 203/2012. Подробни правила относно производство на биологичното вино

Европейски лого знак за биологични храни правилата и изисквания за поставянето му.

ЗАКОН за животновъдството

ЗАКОН за защита на растенията

ЗАКОН за защита на растенията

ЗАКОН за храните

Наредба за Биологично вино 203/2012

Наредба №5 от 03.09.2018

ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

Търговски взаимоотношения по отношения на биологични храни. Износ и внос на биологични продукти в Европейският съюз, САЩ и Канада.

Споразумение за партньорство в търговията с биологични продукти със Съединените щати

European Union Organic Equivalence Arrangement

Canada-European Union Organic Equivalency Arrangement

Биологично законодателство на други държави и частни стандарти

Националната програма за биологично земеделие (NOP) е стандартът за биохрани в Съединените Американски Щати, въведен от тяхното Министерство на земеделието.

„Biosuisse standart“ Стандарт за биологични продукти в Швейцария

„Demeter“ Частен стандарт за биологични продукти

„Naturland“ Частен стандарт за биологични продукти