Документи

5.1.001 Заявление за сертификация на биологично растително производство

5.1.002 Заявление за сертификация на преработка на биологична продукция

5.1.004 Годишна план-програма Растениевъдство

5.1.005 Заявление за сертификация на биологично пчеларство

5.1.006 Годишна програма за дейност пчеларство

5.1.007 Годишна програма за дейност животновъдство

5.1.008 Списък на необходимите документи, които трябва да се представят преди и по време на контрол на растениевъдни, животновъдни или смесени ферми

5.1.009 Изисквания при контрол на преработватели и търговци, съгласно Европейското Биологично Законодателство

5.1.011 Списък на необходимите документи, които трябва да се представят по време на контрол

5.1.012 Заявление за разширяване обхвата на сертификация за преработватели на биологична продукция

5.1.013 Заявление за сертификация на биологична диворастяща продукция

5.1.014 Заявление за сертификация на биологично животновъдство

5.1.015 Заявление за сертификация на търговци на биологична продукция

5.1.019 Годишна програма за дейност преработка

5.1.020 Годишна програма за дейност търговия

5.1.022 Годишна програма за дейност събиране на диворастящи

5.1.023 Заявление за разширяване обхвата на сертификация за търговци на биологична продукция

5.1.024 Заявление за актуализиране на количества и стандарти за сертификация на пчелини

5.1.025 Заявление за актуализиране на количества и стандарти за сертификация на растениевъдство

5.2.001 ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

5.3.009 Инструкция за управление на изключенията от правилата за биологично производство

5.3.036 Списък с рискови ГМО култури

5.3.041 Декларация за липса на пръскания

5.3.048 Регистър на покупките

5.3.049 РЕГИСТЪР НА ПРОДАЖБИТЕ

5.3.050 Регистър почистване на техниката

5.3.051 ГМО Декларация

5.3.052 Регистър на полето

5.3.052a РЕГИСТЪР ЗА УПОТРЕБА НА ТОРОВЕ И ПРЗ

5.3.052b Регистър на добива

5.3.053 ЗАКУПУВАНЕ НА ФУРАЖ

5.3.054 ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРОИЗХОДА НА НОВИ ЖИВОТНИ

5.3.055 ВЕТЕРИНАРЕН ДНЕВНИК ЖИВОТНОВЪДСТВО

5.3.056 ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ – ПРИЛОЖЕНИЕ, РЕЦЕПТИ

5.3.058 Загуби и продажби на животни

5.3.060 Заявление за издаване на Разрешение за използване на семена или вегетативен размножителен материал

5.3.062 Регистър за смяна на пасища

5.3.063 Регистър за достъп на животните до места за раздвижване

5.3.066 Декларация за нетретиране на семена и посадъчен материал

5.3.075 РЕГИСТЪР НА ДОБИВА – ПЧЕЛАРСТВО

5.3.076 Дневник на пчелина

5.3.077 РЕГИСТЪР НА ПРОДАЖБИТЕ – ПЧЕЛАРСТВО

5.3.078 РЕГИСТЪР НА ВХОДЯЩИ ПРОДУКТИ – ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ

5.3.079 РЕГИСТЪР НА ИЗХОДЯЩИ ПРОДУКТИ – ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ

5.4.009 Декларация за анулиране на двустранен договор

5.5 Жалби, възражения, спорове