Структура

Организационна схема на „Балкан Биосерт“ ООД

Оперативна структура
Общото събрание (ОС) е върховния орган на Дружеството и в състава му влизат всички съучредители. ОС взема решения за политиката на Дружеството, както и за планиране и разходване на бюджета.
Оперативното ръководство на дружеството е поверено на Управител, избран от ОС. Под ръководството на управителя са двата офиса на дружеството и техния персонал.

Органи, свързани с работата на Балкан Биосерт ООД

Сертификационна Комисия

Независим експертен орган към Балкан Биосерт ООД. Има консултативна функция относно решенията за сертификация на оператори.

Комисия по Възраженията

Независим експертен орган към Балкан Биосерт ООД. Разглежда и взема решения по жалбите подадени от оператори на биологична продукция.

Контролен съвет

Независим орган към Балкан Биосерт ООД, който изпълнява контролна функция по отношение на цялостната дейност и използването на финансовите средства средства на Дружеството.