Промени в нова наредба 5

ное. 22, 2018

Уважаеми клиенти,

На 12.11.2018 г. влезе в сила новата Наредба № 5 от 03.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица, която отмени досега действащата Наредба № 3 от 07.02.2013 г.

По-долу накратко са изброени новите изисквания, които са залегнали в наредбата:

 • Подробно разписани правила за издаване на разрешения за изключения от правилата за биологично производство от Министъра на земеделието, храните и горите и от контролният орган (Балкан Биосерт ООД). С Важите ангажименти, процедурата и необходимите документи за искане на изключения може да се запознаете от Инструкция за управление на изключенията от правилата за биологично производство, посочени в Наредба № 5/ 03.09.2018 г., която е качена в линка Документи. Моля, обърнете специално внимание на изключението свързано с посевен и посадъчен материал. Всяко неспазване на срокове по процедурата води до налагане на санкции от Приложение 3 към чл. 48, ал. 6 от Наредба № 5/03.09.2018 г.
 • Определяне на краен срок за подаване на Годишна програма за дейност растениевъдство – до 1 октомври на съответната година преди сеитба/засаждане. При промяна, също се подава годишна програма, но преди засяване/засаждане.
 • Въвеждане на преходен период при гъбопроизводството, в зависимост от типа на отглеждане на гъбите – едногодишни или многогодишни, съответно 2 или 3 години преходен период.
 • При изтичане на преходен период и преди издаване на сертификат за биологично качество, контролиращото лице (Балкан Биосерт ООД) трябва да вземе проба за анализ за наличие на забранени вещества в биологичното производство. В срок до 10 работни дни от получаване на лабораторния анализ, удостоверяващ липса на неразрешени вещества, и след изтичане на преходния период се издава сертификата по чл. 29 от Регламент (EО) № 834/2007 за биологична продукция.
 • При установяване на неразрешени вещества над максимално допустимите стойности (Mrl) контролиращото лице (балкан Биосерт ООД) уведомява БАБХ и компетентното звено в срок до 3 работни дни от установяването.
 • Контролиращите лица незабавно писмено уведомяват компетентното звено (Дирекция Растениевъдство и биологично производство) за установени несъответствия и/или нарушения, които засягат биологичното състояние на продукти с произход от Република България, които се реализират извън територията на страната.
 • Добавени са две нови санкции:
  1) 5.3.1 – временно частично ограничаване на сертификата за минимален срок от 3 месеца и не по-рано от отстраняване на несъответствията и/или нарушенията. При стопанства в преход, преходният период се удължава със срока, за който е ограничен сертификата, но само за засегнатите животни, парцели и пчелни семейства .
  2) 5.3.2 – временно пълно ограничаване на сертификата за минимален срок от 5 месеца и не по-рано от отстраняване на несъответствията и/или нарушенията. При стопанства в преход, преходният период се удължава със срока, за който е ограничен сертификата, за цялото стопанство.
 • При налагане на мярка 5.4 за дейности растениевъдство, пчеларство и животновъдство, стартира нов преходен период от дата на установяване на нарушението. За повече информация може да погледнете Приложение 3 от Наредба 5 , което е качено в линка Документи.

С пожелания за успех,
Балкан Биосерт ООД